Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

Plany ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych. Zapraszamy na szkolenia z procedur związanych z tworzeniem planów ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi.

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), zwanej dalej „ustawą antyterrorystyczną”, znowelizowany został art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie osób i mienia”, który otrzymał następujące brzmienie:

„Art. 7. 1. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, albo upoważniona przez niego osoba są obowiązani uzgadniać plan ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”.

Dotychczasowa procedura uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, wymienionych w wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, zwanych dalej „planami ochrony”, została rozszerzona o udział ABW, w uzgadnianiu tych planów, w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Kierownik jednostki, który zarządza obszarami, obiektami urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia, jest obowiązany przekazać do uzgodnienia właściwemu terytorialnie dyrektorowi delegatury ABW, a w przypadku obszarów, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy – do dyrektora Departamentu VII ABW, elektroniczną wersję całego planu ochrony na płycie CD/DVD (w wersji przekazanej właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji) oraz trzy papierowe egzemplarze koncepcji zabezpieczenia obszaru, obiektu i urządzenia w zakresie antyterrorystycznym, po jednym dla każdej ze stron, w formie odrębnego, tematycznego załącznika do całościowego planu ochrony, zwanego dalej „załącznikiem antyterrorystycznym”

„Załącznik antyterrorystyczny” podlegający uzgodnieniu z ABW powinien zawierać formatkę pierwszej strony, tabelę ryzyka zagrożenia o charakterze terrorystycznym (wraz z określeniem poziomu zagrożenia terrorystycznego dla ochranianego obszaru, obiektu, urządzenia) oraz obustronne dane kontaktowe niezbędne do wzajemnej współpracy.

Terminy i miejsca szkoleń:

Plany ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy (prezentacje multimedialne, wykorzystanie Internetu, pokaz środków mogących zostać użytych przez terrorystów, pytania, dyskusja, zajęcia praktyczne):

 • do godz. 13.00 – przyjazd i zakwaterowanie
 • Godz. 13.00 – 13.45 – obiad
 • Godz. 14.00 – 14.30 – otwarcie szkolenia oraz omówienie jego programu
 • Godz. 14.30 – 15.30 – „Aktualne zagrożenia terrorystyczne w Polsce”.
 • Godz. 15.30 – 16.30 – „Metody dokonywania ataków terrorystycznych, najczęstsze cele i miejsca. Możliwość wykorzystania środków CBRN”.
 • Godz. 16.30 – 16.45 – przerwa kawowa
 • Godz. 16.45 – 18.15 – „System antyterrorystyczny RP. Rządowe portale: antyterroryzm.gov.pl, MSWiA, RCB, ABW – wybrane aspekty”.
 • 18.15 – 19.00 – Zajęcia praktyczne („sporządzenie analizy stanu potencjalnych…(..) „zagrożeń o charakterze terrorystycznym”).
 • Godz. 19.00 – kolacja

Po pierwszym dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Opracowania aktualnej analizy zagrożenia terrorystycznego w Polsce i na danym obszarze.
 • Poznania metod oraz najczęstszych celów i miejsc ataków terrorystycznych, co pozwoli na zaplanowanie i zastosowanie adekwatnych środków przeciwdziałania.
 • Zdefiniowania zakresu odpowiedzialności poszczególnych służb i organów administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych.

Dzień drugi (prezentacje multimedialne, pytania, dyskusja, zajęcia praktyczne):

 • Godz. 7.30 – 8.30 – śniadanie
 • Godz. 8.30 – 10.00 – „Załącznik antyterrorystyczny. Co powinien zawierać. Etapy uzgadniania”. Standardy środków bezpieczeństwa fizycznego”.
 • Godz. 10.00 – 11.00 -„Ustawa o ochronie osób i mienia. Uwagi w zakresie opracowywania planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów”.
 • Godz. 11.00 – 11.15 – przerwa kawowa
 • Godz. 11.15 – 12.30 – „Omówienie wybranych aspektów ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz wybranych przepisów wykonawczych (katalog incydentów terrorystycznych, stopnie alarmowe), stanowiących zalecenia i rekomendacje do załącznika antyterrorystycznego”. Zajęcia praktyczne z opracowania procedury reagowania w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych.
 • Godz. 12.30–13.00 – „Wybrane aspekty Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”.
 • Godz. 13.00 – 13.15 – przerwa kawowa
 • Godz. 13.15–14.15 -„Krótkie omówienie innych regulacji prawnych, przepisów i wytycznych, w tym zwłaszcza związanych z NPOIK mogących być wykorzystanych w załączniku antyterrorystycznym”.
 • Godz. 14.15 – 15.00 – O czym należy pamiętać przy ewakuacji personelu na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 • Godz. 15.00-16.00 – obiad
 • Godz. 16.00-19.00 – czas wolny
 • Godz. 19.00 – kolacja

Po drugim dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Poznania wszystkich elementów, które powinien zawierać „załącznik AT”.
 • Znajomości podstaw prawnych opracowania „załącznika terrorystycznego”.
 • Kwalifikowania danego czynu zgodnie z katalogiem incydentów terrorystycznych.
 • Opracowania informacji o zakresie przedsięwzięć wykonywanych w przypadku uruchomienia kolejnych czterech stopni alarmowych.
 • Znać procedury ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Dzień trzeci (prezentacja multimedialna, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych, wykorzystaniem flipcharta, pytania, dyskusja):

 • Godz. 7.30 – 8.30 – śniadanie
 • Godz. 8.30 – 9.45 – „Ocena zagrożeń i analiza ryzyka – wprowadzenie”.
 • Godz. 9.45 – 11.15 – „Załącznik antyterrorystyczny – analiza stanu (poziomu) zagrożenia o charakterze terrorystycznym, procedury ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym – zajęcia praktyczne”.
 • Godz. 11.15-11.30 – przerwa kawowa
 • Godz. 11.30 – 13.45 – Zajęcia praktyczne w zakresie sporządzenia „załącznika antyterrorystycznego” – ciąg dalszy.
 • Godz. 13.45 – 14.00 – Podsumowanie, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.
 • Godz. 14.00-14.45 – obiad
 • do godz. 15.00 – wyjazd z ośrodka

Po trzecim dniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć praktyczne umiejętności pozwalające na:

 • Opracowanie przykładowego (wzorcowego) „załącznika antyterrorystycznego” z dostosowaniem go do specyfiki danej instytucji (lokalizacja, rodzaj i wielkość obiektu, rodzaj prowadzonej działalności).

Program ma charakter ramowy. Czas niektórych prezentacji, godziny rozpoczęcia i zakończenia w poszczególnych dniach szkolenia może ulec zmianie, w zależności od sugestii uczestników. Uczestnicy szkolenia nie wyjeżdżają z gotowym” załącznikiem antyterrorystycznym”.

Wszystkie tematy w programie szkolenia wynikają z wytycznych ABW dot. sporządzania „załącznika antyterrorystycznego”.

Ustawa prawo atomowe, Narodowy Program Ochrony IK, Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki, Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, roczny raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce (patrz załącznik nr 1).

 

„Załącznik antyterrorystyczny”- wykaz przepisów i dokumentów

Wybrane regulacje prawne:

 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 904):
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r., w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym (Dz. U. z 2016 poz. 1092);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101).
 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 209):
  • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK). Załącznik Nr 1 „Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK – dobre praktyki i rekomendacje” (uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia NPOIK, uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2016 r., zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia NPOIK).
 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r., prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1512 z późn. zm.).

Inne wybrane dokumenty:

 1. Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r., „Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2016” (M. P. z 2014 r., poz. 1218).
 2. Instrukcja Szefa OCK w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia z 2008 roku
 3. Roczny „Raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce” (https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie….).
 4. „Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie” z 2016 roku (www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji…).
 5. Raport Europolu TE-SAT 2016 (www.europol.europa.eu)

Informacja o szkoleniu znajduje się pod linkiem:

https://www.ksoin.pl/szkolenia/ochrona-fizyczna-zagrozenia-terrorystyczne

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

pt. sty 21 , 2022
Terminy i miejsca szkoleń: https://www.ksoin.pl/szkolenia/zarzadzanie-kryzysowe-obrona-cywilna Na warsztatach postaramy się scharakteryzować zasadność opracowywania takiej dokumentacji z uwzględnieniem zarówno czasu stałej gotowości obronnej jak i po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej kraju. Zapoznamy Państwa ze sposobem opracowywania dokumentów w wersji zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Zostaniecie Państwo zapoznani z dokumentami jakie opracowuje […]

Ostatnie wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa