PSPO zaproponowało zmiany w Ustawie o Ochronie Osób i Mienia

1

W związku z pracami Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds Związanych z Ograniczaniem Biurokracji nad zmianą Ustawy o Ochronie Osób i Mienia w ramach tzw. III transzy deregulacji, PSPO złożyło wniosek o rozpatrzenia dodatkowych zmian.

 

notatki2

W kolejnej, trzeciej już tzw. ustawy deregulacyjnej, art. 6. ma wg projektu wprowadzić kosmetyczne zmiany w Ustawie o chronie Osób i Mienia

Art. 6. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:
1)    w art. 33 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis oraz wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7, jest uprawniony lekarz upoważniony, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy o broni i amunicji, który posiada uprawnienie do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Do kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich oraz wydawanych orzeczeń lekarskich stosuje się przepisy art. 15i oraz art. 15j ustawy o broni i amunicji.”;
2)    w art. 33a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis oraz wydawania orzeczeń psychologicznych, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7, jest uprawniony psycholog upoważniony, o którym mowa w art. 15c ust. 1 ustawy o broni i amunicji. Do kontroli wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń psychologicznych stosuje się przepisy art. 15i oraz art. 15j ustawy o broni i amunicji.”.

Zmiany te są mało istotne z punktu widzenia pracownika ochrony. Jednak Polskie Stowarzyszenia Pracowników Ochrony zaproponowało aby przy okazji prac nad tą ustawą, wprowadzić bardziej istotne zmiany, które są jednocześnie w duchu deregulacji. Zaproponowane rozwiązania brzmią:

Art. 29. ust. 6. pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) pracownik ochrony fizycznej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;”
Art. 29. ust. 7. pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) pracownik zabezpieczenia technicznego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;”

Uzasadnienie.
Aktualne zapisy, których zmianę proponujemy, służą wyłącznie nadużyciom. Wszczęcie postępowania karnego przeciwko osobie nie jest równoznaczne z popełnieniem przez tę osobę czynu zabronionego. Według interpretacji przytaczanych często przez Sądy, przedstawienie osobie zarzutu, nie wymaga istnienia dowodów winy, a jedynie „dostatecznie uzasadnione podejrzenie”(tak stanowi Kpk), co nie jest równoznaczne z udowodnieniem winy. W sprawach dotyczących niesłusznych zarzutów, zarówno Prokuratura, jak i Sądy często zwracają uwagę, że pojęcie „dostateczne” jest ocenne i ocena ta należy do osoby, która wydaje postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Niedopuszczalne jest, aby decyzja prowadzącego postępowanie karne o uznaniu swojego podejrzenia za „dostateczne” i – co za tym idzie – o przedstawieniu osobie zarzutów (nierzadko bez wcześniejszego umożliwienia tej osobie wypowiedzenia się w sprawie), rozstrzygała o sytuacji zawodowej tej osoby. Szczególnie niedopuszczalne jest aby w takim trybie ktoś tracił prawo wykonywania zawodu i w związku z tym także źródło utrzymania. Ponadto należy wskazać, iż pracownik ochrony w ramach swoich zadań nie wykonuje czynności, które zagrażałyby prawidłowemu przebiegowi postępowania karnego, a więc nie ma żadnego uzasadnienia, aby przez sam fakt, iż toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, nie mógł wykonywać swoich zadań.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku w tym zakresie, należy zobowiązać Policję do prowadzenia statystyk dotyczących liczby osób, które skreślono z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego z uwagi na toczące się postępowania karne przeciwko tym osobom, a ile spośród tych osób zostało prawomocnie skazanych za popełnienie zarzucanych im czynów. Taka statystyka da obraz zasadności lub braku zasadności istnienia zapisu o skreśleniu z listy osób, przeciwko którym wszczęto postępowanie karne oraz skali nadużyć w tym zakresie.

Art. 9a. ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„Art. 9a. 1. Kierownik jednostki :
1) kieruje pracownika ochrony fizycznej wchodzącego w skład wewnętrznej służby ochrony na kurs uzupełniający lub szkolenie uzupełniające, o którym mowa w art. 38b oraz ponosi jego koszt
2) wystawia legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej pracownikowi wpisanemu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego pracownikowi wpisanemu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, którzy wchodzą w skład podległej mu wewnętrznej służby ochrony.”

W art. 20. po punkcie 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
„4) Kieruje pracownika ochrony na kurs uzupełniający lub szkolenie uzupełniające, o którym mowa w art. 38b i ponosi jego koszt.”

Art. 38b. otrzymuje brzmienie:
„Art. 38b. 1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat lub w przypadku podjęcia zatrudnienia w wewnętrznej służbie ochrony lub u przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia bez względu na formę zatrudnienia w terminie krótszym, niż 5 lat od ukończenia poprzedniego szkolenia lub kursu, przejść szkolenie uzupełniające lub kurs uzupełniający w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu.
2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia wymagania w zakresie kursów i szkoleń, o których mowa w ust. 1., w tym szczegółową tematykę i formę przeprowadzonych zajęć, mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia pracowników ochrony fizycznej.”

Uzasadnienie.
I transza deregulacji, która z założenia miała na celu ułatwienie dostępu m.in. do zawodu pracownika ochrony w rzeczywistości nałożyła na osoby wykonujące ten zawód dodatkowe obowiązki, a poprzez brak regulacji w zakresie finansowania szkoleń, także koszty. O ile przechodzenie szkolenia co 5 lat może mieć uzasadnienie, to jednak nie ma uzasadnienia przechodzenie okresowo całego programu szkolenia, jak to jest w obecnej regulacji. Szkolenie okresowe z założenia ma za zadanie uaktualnić wiedzę i ewentualnie uzupełnić, a nie powtarzać okresowo to samo od początku. Nie ma także powodu, aby za takie okresowe szkolenie pracownik ochrony płacił sam, gdyż jest to duże obciążenie dla pracowników ochrony, których przeciętne wynagrodzenia należą do najniższych. Koszt tego szkolenia powinien ponosić pracodawca (i to bez względu na formę zatrudnienia) tak, jak to jest w przypadku innych zawodów. Aby uniknąć patologicznej sytuacji, w której przykładowy pracodawca zwalniałby pracowników, którym kończy się ważność kursów i przyjmował nowych, którzy mają ważne kursy po to, aby tego kosztu uniknąć, należy wprowadzić obowiązek skierowania na szkolenie lub kurs każdego nowozatrudnionego pracownika ochrony i to bez względu na formę zatrudnienia. Dodatkowo takie rozwiązanie przyczyni się do zmniejszenia skali powszechnej w tej branży patologii polegającej na tworzeniu fikcyjnych spółek – córek działających pod jedną marką i zatrudniających tych samych pracowników ochrony, a funkcjonujących wyłącznie w celu omijania prawa pracy i unikania kosztów ubezpieczeń społecznych dla pracowników ochrony.

Mamy nadzieję, że Szanowna Komisja ustosunkuje się do propozycji i będzie nad nią pracować. Jeśli tak się stanie, prace legislacyjne oczywiście będziemy monitorować.

 

Źródło: pspo.eu

Redakcja

One thought on “PSPO zaproponowało zmiany w Ustawie o Ochronie Osób i Mienia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Next Post

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 2015

pon Sty 12 , 2015
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Ochrony postanowili zwołać Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, gdzie podczas spotkania zostaną omówione najistotniejsze sprawy dotyczące PSPO.
wydarzenie2

Najnowsze wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa