Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy – 2018

Szukałem w treści sprawozdania danych dotyczących podsektora bezpieczeństwa w państwie jakim jest komercyjna branża ochrony. Autorzy opracownia nie podali lub raczej nie wyodrębnili tego zagadnienia w branży ochrony. Widocznie takie opracownie jeszcze czeka na wykonanie.

I. WPROWADZENIE

II. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

1. Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

2. Zakłady o wysokiej skali zagrożeń

A. Zakłady, w których odnotowano najwięcej wypadków przy pracy

B. Zakłady charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór)

C. Zakłady branży paliwowej, azotowej, energetycznej o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

3. Budownictwo

A. Prace budowlane i rozbiórkowe

B. Prace przy budowach i remontach dróg

C. Krótkie kontrole ukierunkowane na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących

D. Kontrole robót wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze publicznym)

4. Bezpieczeństwo w przemyśle

5. Bezpieczeństwo w leśnictwie

6. Nadzór rynku – spełnianie wymagań zasadniczych dla maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej

7. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

8. Bezpieczeństwo pracy pracowników tymczasowych (kontrole w ramach kampanii SLIC)

9. Podsumowanie

III. PRAWNA OCHRONA PRACY

1. Zawieranie umów cywilnoprawnych

2. Zawieranie umów terminowych

3. Zawieranie umów o pracę u wykonawców lub podwykonawców zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane

4. Stosowanie outsourcingu pracowniczego

5. Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych

6. Czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

A. Kontrole planowe

B. Kontrole skargowe

7. Czas prowadzenia pojazdu, przerw i czas odpoczynku (działania w ramach Krajowej Strategii Kontroli przepisów w tym zakresie) oraz czas pracy kierowców

8. Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych przez przedstawicieli władz samorządowych (marszałków województw, starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów oraz ich zastępców)

9. Podsumowanie

IV. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA, PRACA TYMCZASOWA, AGENCJE ZATRUDNIENIA, DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

1. Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich

2. Legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców

3. Agencje zatrudnienia i praca tymczasowa

A. Agencje zatrudnienia

B. Agencje pracy tymczasowej

C. Pracodawcy użytkownicy

4. Delegowanie pracowników

A. Współpraca z urzędami państw członkowskich UE/EOG i Szwajcarii

B. Delegowanie pracowników z terytorium RP w ramach świadczenia usług

C. Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług

D. Oświadczenia o delegowaniu pracowników na terytorium RP

5. Podsumowanie

V. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY, W TYM BHP – DZIAŁANIA PIP W WYBRANYCH BRANŻACH

1. Zakłady produkujące wyroby tartaczne i wyroby z drewna – kampania prewencyjno-kontrolna „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”

2. Górnictwo

A. Bezpieczeństwo i higiena pracy

B. Prawna ochrona pracy

3. Handel

A Prawna ochrona pracy

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy

C. Przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

4. Edukacja

A. Prawna ochrona pracy

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy

5. Opieka zdrowotna

A. Prawna ochrona pracy

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy

VI. STRATEGIA PIERWSZEJ KONTROLI

1. Pierwsza kontrola

2. Kontrole sprawdzające po pierwszej kontroli

VII. BADANIE ZGŁOSZONYCH SKARG I WNIOSKÓW ORAZ PORADNICTWO PRAWNE I TECHNICZNE

1. Skargi i wnioski

2. Porady prawne i techniczne

3. Działalność Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy

VIII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

• KAMPANIE ORAZ PROGRAMY PREWENCYJNE I EDUKACYJNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

1. Kampania informacyjna „Pracuję legalnie”

2. Program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw „Prewencja wypadkowa”

3. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”

A. Mikroprzedsiębiorstwa różnych branż (z wyjątkiem zakładów usług leśnych)

B. Zakłady usług leśnych – szkolenia

4. Program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”

5. Działania informacyjno-edukacyjne w budownictwie

6. Działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym: „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”

7. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

8. Działania informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników tymczasowych – w ramach kampanii SLIC

9. Działania edukacyjno-informacyjne: ”Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”

• OCENA REALIZACJI CELÓW ZAŁOŻONYCH W PROGRAMACH PREWENCYJNYCH

• KONKURSY I NAGRODY GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY

1. Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

2. Nagroda im. Haliny Krahelskiej

3. Konkurs wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”

4. Konkurs dla pracowników młodocianych

5. Konkurs „Buduj bezpiecznie”

6. Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

7. Konkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”

• WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PIP, TARGI, WYSTAWY

• PODSUMOWANIE

IX. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

1. Współpraca krajowa

2. Współpraca międzynarodowa

X. OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, WNIOSKI LEGISLACYJNE ORAZ OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

 

Sprawozdanie opublikowano we wrześniu 2019 roku.Rok czasu trwało zebranie materiałów w jedną całość.

źródło: Ochrona Forum
Firma • Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy – 2018

doniesienia prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Wpadł dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

wt. wrz 17 , 2019
Mieszkańcy jednej z wsi na terenie gminy Płużnica, za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa poinformowali policjantów o mężczyźnie, który nagminnie jeździł samochodem pod wpływem alkoholu. Na efekty nie trzeba było długo czekać. źródło: Policja Wpadł dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

You May Like

Ostatnie wpisy

KONTAKT

e-mail:

redakcja@portal-ochrony.pl

tel.:

(+48) 513 949 472

adres: 43-178 Ornontowice

ul. Zwycięstwa 136

Wydawa: CERTE – Paweł Bilko

Redaktor naczelny: Paweł Bilko

Archiwa