Szkolenie Obronne

Szkolenie Obronne

21 lipca 2018 0 przez KSOIN

Dla kogo? Osoby zajmujące kierownicze stanowiska, kierownicy podległych im i nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności państwa oraz zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych.

 

Cele szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego.
 • Nabycie umiejętności poruszania się w obszarze zadań i procedur obejmujących gotowość obroną państwa.
 • Kształtowanie umiejętności i nawyków pożądanych w dziedzinie obronności państwa.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP.
 • Kształtowanie u pracowników postaw patriotycznych i proobronnych wobec państwa polskiego.
 • Usystematyzowanie posiadanej wiedzy.
 • Nabycie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa przez 3 dni i obejmuje 24 godziny szkoleniowe.

Zakres tematyczny:

 • Bezpieczeństwo i obronność państwa – wprowadzenie.
 • System bezpieczeństwa narodowego.
 • NATO i jego rola w systemie bezpieczeństwa państwa.
 • Przygotowanie i gotowość obronna państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego.
 • Stany gotowości obronnej państwa.
 • Warunki i tryb wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa.
 • System stałego dyżuru.
 • Podejmowane przedsięwzięcia w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.
 • Zadania i obowiązki przedsiębiorców na rzecz obronności państwa.
 • Świadczenia na rzecz obronności państwa (osobiste, rzeczowe, szczególne).
 • Przygotowanie do militaryzacji oraz prowadzenie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
 • Rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowych reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.
 • Zakładowe Plany Mobilizacji Gospodarki (PMG-Z), jako część PMG.
 • Projekty nowych regulacji dla przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Wykładowca:

Dariusz Deptała, inspektor Policji w stanie spoczynku. Ukończył studia o specjalizacji prawno-kryminologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywał pracując między innymi w jednostkach Komendy Głównej Policji: Biurze Dochodzeniowo-Śledczym, Biurze do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, Biurze Kryminalnym, Głównym Sztabie Policji. Przez 8 lat był naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego.

Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu szeroko pojętych zagadnień antyterrorystycznych i minersko-pirotechnicznych, min. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Japonii, Irlandii, Holandii. W Wielkiej Brytanii ukończył szkolenia w Wydziale Antyterrorystycznym, a następnie w Wydziale Specjalnym Scotland Yardu. Jako jeden z niewielu w Polsce ma uprawnienia Scotland Yardu w zakresie wywiadowczych technik śledczych i zwalczania terroryzmu. Wykłada problematykę przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim.

Ostatnio był Radcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministra Spraw Wewnętrznych. Dariusz Deptała jest również współautorem internetowej witryny rządowej antyterroryzm.gov.pl, projektu Narodowego Programu Antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2012-2016 oraz koncepcji zabezpieczenia EURO przeciwko zagrożeniom CBRN. Obecnie Dyrektor Regionalny w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych.

Terminy i miejsca szkoleń:

3-5 października 2018 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej

3-5 grudnia 2018 r. Szczyrk

 

Szczegóły o szkoleniu:

Szkolenie obronne