Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II.

Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II.

31 stycznia 2019 0 przez KSOIN

BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW WAŻNYCH DLA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA. ZADANIA OBRONNE PRZEDSIĘBIORCÓW.

CELE WARSZTATÓW:

Doskonalenie wiedzy do wykonywania zadań obronnych nałożonych na przedsiębiorców. Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy do wykonania zadań obronnych w przedsiębiorstwie.

Przekazanie uczestnikom, doświadczeń z praktycznej realizacji zadań obronnych przedsiębiorcy oraz organizacją i prowadzeniem ćwiczenia obronnego.

WARSZTATY OBEJMUJĄ:

I. Przypomnienie:

 1. Podstaw prawnych realizacji zadań obronnych.
 2. Organizacji i funkcjonowaniem systemu obronnego państwa.
 3. Podwyższanie gotowości obronnej państwa.
 4. Nakładanie zadań obronnych na przedsiębiorców, organizowanie przygotowań do realizacji zadań obronnych w przedsiębiorstwie:
 • włączenie przedsiębiorcy w ustawowy system organizowania zadań na rzecz obronności państwa,
 • nałożenie zadań na przedsiębiorcę (decyzja wojewody, umowa),
 • organizacja ochrony informacji niejawnych (powołanie pionu OIN),
 • reklamowanie na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji i w czasie wojny.

II. Doskonalenie:

 1. Dokumentacja zadań obronnych przedsiębiorcy.

1.1 Planowanie operacyjne, obejmujące przedsięwzięcia planistyczne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w szczególności:

 • zadań wynikających z tabeli realizacji zadań obronnych wojewody,
 • karty realizacji zadań obronnych przedsiębiorcy,
 • organizacja stałego dyżuru,
 • baza formowania i stanowisko kierowania Zespołu Kierowania Formowaniem Jednostki Zmilitaryzowanej,
 • utrzymania w aktualności planu szczególnej ochrony obiektu kategorii II oraz dokumentacji specjalnie tworzonej Zmilitaryzowanej Jednostki Ochrony,
 • przygotowania i utrzymania w gotowości bazy formowania specjalnie tworzonej Zmilitaryzowanej Jednostki Ochrony, w tym zapewnienie uzupełnienia potrzeb kadrowych i sprzętowych wynikających ze struktury organizacyjnej i zadań,
 • opracowania regulaminu organizacyjnego i planu formowania specjalnie tworzonej Zmilitaryzowanej Jednostki Ochrony,
 • utrzymania gotowości do realizacji przedsięwzięć wynikających z ww. dokumentów.
 1. Plan szkolenia obronnego, obejmujący działania podejmowane w czasie pokoju mające na celu, przygotowanie wyznaczonych pracowników przedsiębiorcy oraz stanu osobowego Zmilitaryzowanej Jednostki Ochrony, do wykonania zadań  na  wypadek  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa i wojny.
 2. Współpraca i udział wojskowej administracji terenowej, policji i państwowej straży pożarnej w realizacji zdań obronnych przedsiębiorcy.

III. Przygotowanie organizacja i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego. Doświadczenia z praktycznego przeprowadzenia ćwiczeń obronnych:

 1. Przedsięwzięcia organizacyjne.
 2. Plan przeprowadzenia ćwiczenia.
 3. Rozliczenie ćwiczenia.
 4. Współpraca z wojskowym komendantem uzupełnień.
 5. Zabezpieczenie logistyczne ćwiczenia.
 6. Praktyczne wykonanie założeń i planu ćwiczenia oraz sprawozdania z ćwiczenia (rozliczenie ćwiczenia).

IV. Korzystanie z przestrzeni powietrznej nad obiektami objętymi ochroną.

 1. Wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi i modelami latającymi (RPA – dron).
 2. Wpływ strefy ograniczenia i zakazu lotów na korzystanie z przestrzeni powietrznej.
 3. Strefa zakazu lotów zarządzana przez przedsiębiorcę realizującego zadania obronne – doświadczenia z praktycznego zarządzania strefą ograniczenia i zakazu lotów.

Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II.